Privacy

PRIVACYVERKLARING VAN HSV de Killen<br>HSV de Killen is gevestigd te Waardenburg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40156486. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Sportvisserij Nederland verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.<br><br><br>1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS<br><br>1.1 HSV de Killen verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:<br><br>a.zich inschrijft / aanmeldt als lid bij HSV de Killen<br>b.contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).<br><br>1.2HSV de Killen verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:<br><br>a.voorletters en naam;<br>b.geboortedatum;<br>c.adres;<br>d.e-mailadres;<br>e.telefoonnummer;<br>f.leeftijd;<br>g.geslacht;<br>h.rekeningnummer(s);<br>i.het lidmaatschap(snummer) van Sportvisserij Nederland en HSV de Killen<br><br>1.3 HSV de Killen kan deze gegevens gebruiken om:<br><br>•het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;<br>•beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);<br>•voorlichting (informatievoorziening);<br><br>2.INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR<br><br>U kunt contact opnemen met HSV de Killen via telefoonnummer 0418-591623 of per e-mail: gjongh1965@kpnmail.nl voor:<br><br>(a) meer informatie over de wijze waarop HSV de Killen persoonsgegevens verwerkt;<br><br>(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;<br><br>(c) inzage in de persoonsgegevens die HSV de Killen met betrekking tot u verwerkt;<br><br>(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HSV de Killen<br><br><br><br><br><br>BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS<br><br>2.1HSV de Killen zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.<br><br>2.2HSV de Killen treft adequate technische en organisatorische maatregelen om<br>uw gegevens te beveiligen.<br><br><br>3.DERDEN<br><br>3.1HSV de Killen kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:<br><br>•aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;<br>•personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.<br><br>3.2HSV de Killen verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV de Killen daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.<br><br><br>4.WIJZIGINGEN<br>Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.<br><br><br>Waardenburg, mei 2018<br>